Allison Katz | Milano Art Week | Milan

 

Allison Katz
Allison Katz: Monograph & Graphics

Opening: 09.09.2020; 3pm-7pm (by appointment)
09.09. - 15.09.2020

Gió Marconi
Via Tadino 20
20124 Milan
Italy